ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ SAS

SASاجتماعيپرسشنامهﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ SASدانلود ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ SASسازگاري

رفتن به سایت اصلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ SAS
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 23 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲSAS‏ﻣﺎ ﻣﺎﻳﻠﻴﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در ﺧﻼل دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﻳﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﻳﺮ ﻛﻪ ‏درﺑﺎره ﻛﺎر،اوﻗﺎت و زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﺎن اﺳﺖ، ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ. ﻫﻴﭻ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺎ ﻏﻠﻄﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﻮاﻻت وﺟﻮد ‏ﻧﺪارد.ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ. ‏ﻛﺎر در ﺑﻴﺮون ازﻣﻨﺰل ‏ﻟﻄﻔﺎ وﺿﻌﻴﺘﻲ را ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ. 1□ ‏ﻣﻦ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ‏(ﺑﺎﺣﻘﻮق‏)ﻫﺴﺘﻢ ‏. ‏ 2‏□‏ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺎﻧﻪ دار ﻫﺴﺘﻢ. 3□‏ﻣﻦ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻫﺴﺘﻢ. ‏ 4‏□‏ﻣﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻢ. 5□‏ﺑﻴﻜﺎر ﻫﺴﺘﻢ. – ‏آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻴﺸﺘﺮ از 15 ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟ 1□‏ﺑﻠﻪ 2‏□‏ﺧﻴﺮ – ‏آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺘﻤﺰد در دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر ﻛﺮده اﻳﺪ؟ 1□‏ﺑﻠﻪ 2‏□‏ﺧﻴﺮ ‏ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺷﻤﺎ در دوﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﻳﺪ را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ. 1.‏ﺷﻤﺎ در دوﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﭼﻨﺪ روز ﻛﺎري را از دﺳﺖ دادﻳﺪ؟ 1□‏ﻫﻴﭻ روزي را از دﺳﺖ ﻧﺪادم. 2□‏ﻳﻚ روز را از دﺳﺖ داده ام.
 

 • تحقیق در مورد کرم سرخ پنبه 20 ص

  تحقیق در مورد کرم سرخ پنبه 20 ص 20, پنبه, تحقیق, تحقیق در مورد کرم سرخ پنبه 20 ص, دانلود تحقیق در مورد کرم سرخ پنبه 20 ص, سرخ, ص, کرم, کرم سرخ پنبه 20 ص, مورد رفتن به سایت…

 • پروژه پست پيشتاز

  پروژه پست پيشتاز پروژه, پروژه پست پيشتاز, پست, پيشتاز, دانلود پروژه پست پيشتاز رفتن به سایت اصلی پروژه پست پيشتاز لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق کتاب الکترونیک

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق کتاب الکترونیک الکترونیک, پیشینه, پیشینه ومبانی نظری تحقیق کتاب الکترونیک, تحقیق, دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق کتاب الکترونیک, کتاب, نظری, ومبانی رفتن به سایت اصلی پیشینه ومبانی نظری تحقیق کتاب الکترونیک لینک دانلود و خرید پایین…

 • پاورپوینت در مورد علوم اجتماعی درس یازدهم(بحران های زیست محیطی معرفتی و معنوی) (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد علوم اجتماعی درس یازدهم(بحران های زیست محیطی معرفتی و معنوی) (تحقیق دانش آموزی) پاورپوینت در مورد علوم اجتماعی درس یازدهم(بحران های زیست محیطی معرفتی و معنوی) (تحقیق دانش آموزی), دانلود پاورپوینت در مورد علوم اجتماعی درس دهم(جنگ…

 • تحقیق در مورد جای دیدنی استان اصفهان

  تحقیق در مورد جای دیدنی استان اصفهان استان, اصفهان, تحقیق, تحقیق در مورد جای دیدنی استان اصفهان, جای, جای دیدنی استان اصفهان, دانلود تحقیق در مورد جای دیدنی استان اصفهان, دیدنی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد جای…

 • مقاله گفتگوي تمدنها

  تمدنهادانلود مقاله گفتگوي تمدنهاگفتگويگفتگوي تمدنهامقالهمقاله گفتگوي تمدنها رفتن به سایت اصلی مقاله گفتگوي تمدنها لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 11 صفحه  قسمتی از متن…

 • پاورپوینت در مورد بررسی وضعیت اسکان وتغذیه بازیهای آسیایی قطر و المپیک 2004 آتن

  پاورپوینت در مورد بررسی وضعیت اسکان وتغذیه بازیهای آسیایی قطر و المپیک 2004 آتن اسکان, بررسی, بررسی وضعیت اسکان وتغذیه بازیهای آسیایی قطر و المپیک 2004 آتن, پاورپوینت در مورد بررسی وضعیت اسکان وتغذیه بازیهای آسیایی قطر و المپیک 2004…

 • مقاله قرآن كريم نوشته چه كسي است؟ 10 ص

  (ص)10استچهدانلود مقاله قرآن كريم نوشته چه كسي است 10 صقرآنقرآن كريم نوشته چه كسي است 10 صكريمكسيمقالهمقاله قرآن كريم نوشته چه كسي است 10 صنوشته رفتن به سایت اصلی مقاله قرآن كريم نوشته چه كسي است؟ 10 ص لینک دانلود…

 • تحقیق در مورد الگوریتم 23 ص

  تحقیق در مورد الگوریتم 23 ص 23, الگوریتم, الگوریتم 23 ص, تحقیق, تحقیق در مورد الگوریتم 23 ص, دانلود تحقیق در مورد الگوریتم 23 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد الگوریتم 23 ص لینک دانلود و…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق شناخت و تحليل رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني کارکنان بانک سينا

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق شناخت و تحليل رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني کارکنان بانک سينا دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق شناخت ورفتار در مانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق شناخت و تحليل رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني کارکنان بانک…